Услови за користење

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИНТЕРНЕТ МЕДИУМОТ МАКЕДОНИЈА 365

Сите права на содржината, вклучувајќи ги и авторските, се задржани од МАКЕДОНИЈА 365Со пристапувањето на интернет-страницата на МАКЕДОНИЈА 365, се согласувате дека содржината ќе ја користите само за лични, некомерцијални потреби.
Содржината од интернет-страницата на МАКЕДОНИЈА 365 не е дозволено да се копира, дистрибуира или продава, да се прикажува јавно и да се адаптира, доколку тоа не е регулирано со претходен договор со Редакцијата. 
Секое неовластено објавување на содржина, односно фотографија, илустрација или текст во било кој друг медиум, издавачот објавува дека чини 6.000 денари, по едно објавување на една фотографија, видео и текст.
Со самото објавување, тој што неовластено ќе ја објави содржината, фотографијата, илустрацијата или текстот се согласува на овие услови и се согласува покрај граѓанска одговорност, издавачот да му испрати фактура според цената објавена во овие правила и се согласува да ја плати во рок од 8 дена по приемот на истата. Во спротивно, ќе му биде пресметана законска камата.

ЛИНКОВИ ДО НАДВОРЕШНИТЕ СТРАНИЦИ

МАКЕДОНИЈА 365 содржи линкови на веб-страници надвор од сопствениот портал.
МАКЕДОНИЈА 365  линковите ги објавува со добра намера и не може да се смета за одговорен за содржините надвор од порталот.
Во однос на промените и дополнувањето на правилата, МАКЕДОНИЈА 365  го задржува правото без најава повремено да ги промени и да ги надополни правилата.
Со вашето користење на која било содржина на порталот МАКЕДОНИЈА 365  сметаме дека сте запознаени со најновите правила.