Град Скопје: Секој обврзник што смета дека погрешно му е блокирана сметката, може да дојде во барака 16

14 февруари, 2018 | 18:14 часот | 595 прикажувања |

Од Градот Скопје ги информираат граѓаните дека во согласност со законот за даноците на имот, секој даночен обврзник добива решение за плаќање годишен данок на имот и комунална такса фирмарина до 31 март во тековната година. Решението се плаќа на тримесечни рати до крајот на годината или во рок од 15 дена по добивањето на решението.

По истекот на годината во која требало да се плати данокот на имот и фирмарината, Град Скопје испраќа опомени за неплатен данок на имот и фирмарина до физичките и правните лица (даночните обврзници).

Откако ќе помине рокот во кој требало да се изврши наплата на данокот на имот и фирмарината по доставената опомена, Град Скопје изготвува решение за присилна наплата до физичките и правните лица (даночните обврзници), а доколку по решението за присилна наплата не е извршена уплата на даночната обврска се изготвува решение за блокада на сметка по банките.

По објавеното соопштение до јавноста од Град Скопје, испратено на 29.01.2018 година, дека постапката за присилна наплата на данокот на имот за 2016 година е во тек со цел да се избегне непотребното блокирање на трансакциските и жиро-сметките, и по апелот обврзниците уште еднаш да си ги проверат и подмират уплатите за 2016 година, Градот Скопје изготви решенија за блокада на сметките на даночните обврзници што не ги подмирија даночните обврски.

„Градот Скопје сака да нагласи дека секое физичко или правно лице кое што смета дека погрешно му е блокирана сметката во банка може да дојде во просториите на Град Скопје, во бараката со број 16 или на сајтот на Град Скопје (www.skopje.gov.mk) да пријави проблем, по што службите ќе го разгледаат нивното барање и соодветно ќе одговорат“, велат од службата за медиуми на Град Скопје.